عید قربان

عید قربان

عجب شوق و شوری است

بین مردم

عجب خوشحالی واتفاق است

بین مردم

در این عالم ندانم چیست

بین مردم

گفتندی عید قربان است

بین مردم

شوق شوری این همه

بین مردم

از برای عید قربان

بین مردم

همه مردم با جا مۀ نو و صورت خوش

همه مردم راضی از حال عید

عصمت رو بسوی دوستان

تا خبر شوی از حال خویش

عصمت الله زیرک

One thought on “عید قربان

Share your Thoughts about this...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s