شعری برای استادم

معام ای فروغ علم و عرفان

به بهر معرفت سرگشته طوفان

تو مهری مهر عالمتاب دانش

کلیدی تو کلید باب دانش

فلاطون جهان را رهبری تو

ز هر گنجی که گویم بهتری تو

فروغ دید ؛ روشندلانی

غلط کردم فروزانتر ار آنی

اگر مادر دهد از شیرۀ جان

توهم خونی خوری از بهر اطفال

شاعر: نامعلوم است برایم.

2 thoughts on “شعری برای استادم

  1. I have actually used this one in one my speeches for Roz-e-Maalam (teacher’s day). Brings back good memories. Thanks kidwithgreatambition.

Share your Thoughts about this...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s