کسی از بستر گلهای سرخ اواز می خواند


كسي از بستر گل‌هاي سر خ آواز مي‌ خواند

كه گويي عاشقي از عشق‌هايش بازمي‌ خواند

چه افتادست ياران، خلوت گل ‌خانه پر پر شد

مگــر بشكسته بالي از پر و پرواز مي‌ خواند

غزل  گل كرده  از اندام خار و خس بيابان را

كسي ا زجلوه مي‌گويد، كسي از ناز مي ‌خواند

به آهنگي كه درخون مي ‌نشاند  خاطر عاصي

محبت پيشه يي از آيه‌ هاي  راز  مي‌  خواند
قهار عاصی

Share your Thoughts about this...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s